view sourceprint?
ENTER

22.7.17

Nufilaaney Thihandhaan [ EP: 04 ]


"ލައްބަ..." އީލާކް ޖަވާބު ކުރުކޮއްލިއެވެ.

"ކީއްވެ، އީލާކްގެ ރަޙުމަތެރިންނާއި ބައްދަލުކުރަން ނުފޮނުވީމަތަ؟ އެކަމާ އަދިވެސް ހިތްހަމަ ނުޖެހިފަތަ؟" ލާއިގާ އަހާލިއެވެ.

20.7.17

Nufilaaney Thihandhaan [ EP: 03 ]


"އޭ މިއަދު ޓީވީއިން ޚަބަރު ބަލާލިންތަ؟ އޯމައިގޯޑް، އެހެރަ ސްމާރޓްކަމެއް...ހާދަ ރީއްޗޭ" ޔޫހާ ފޯނުގެ އަތްގަނޑު ބޭއްވުމާއިއެކު ރިޔާޝާ ބުނެލިއެވެ.

19.7.17

Nufilaaney Thihandhaan [ EP: 02 ]ޝާއިން އެދިޔަގޮތަށް ނުކުތީ ބޭރަށެވެ. އޭނާގެ އޮފީސް ވަގުތު ނިމުނީއެވެ. ޔޫހާގެ ހުރި ހަމައެކަނި ގާތް ރަޚުމަތްތެރިއަކީ އެއީ އެވެ. އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ހިއްސާކުރަމުން

17.7.17

Nufilaaney Thihandhaan [ EP: 01 ]

(މި ވާހަކައަކީ 2011 ވަނަ އަހަރު ސަން އޮންލައިނަށް ލިޔެދީފައިވާ ވާހަކައެކެވެ.)

މަޖީދީމަގާއި ސޯސަންމަގު ގުޅިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި "ޓްރެފިކް ލައިޓަށް" މަޑުކޮށްލައިގެން އޮތް ކަޅުކުލައިގެ "ޖަގުވަރ" ކާރުގައި އިން ޒުވާނާ އޭނާގެ ފޯނުން ވާހަކަދައްކަމުން

3.1.10

Meekail_Chapter.One [ EP: 03 ]މިޝަލްއާއި އަލައިނާ ޑިއުޓީއާ ހަވާލުވިއުރު އައު ކުއްޖެއް ޑިއުޓީއަށް އައިސްގެން އުޅޭކަން ފާހަގަ ވިއެވެ. ޑިއުޓީ ގަޑި މިރޭ ވެސް ނިމުނީ ނިމެން އޮންނަ ގަޑިއަށްވުރެން މާލަހުންނެވެ. ޑިއުޓީ ނިމުނު

2.1.10

Meekail_Chapter.One [ Ep: 02 ]ގޭތެރޭގައިވަނީ ފަނޑު އަލިކަމެކެވެ. މިޝަލް އައިސް އޭނާގެ މަންމަ، ހަފްސާގެ ކޮޓަރި ހުޅުވާލިއެވެ. އޭރު ހަފްސާ އޮތީ ގަދަ ނިދީގައެވެ. އެހެންވެ އެ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ލައްޕާލުމަށްފަހު މިޝަލް ހިނގައިގަތީ

1.1.10

Meekail_Chapter.One [ EP: 01]

ފާރުގައި ހުރި ގަޑިއަށް އިރުއިރުކޮޅާ މިޝަލް ބަލާލައެވެ. އެކެއް ޖަހާނެ އިރަކަށެވެ. ފުރާން އައިސް އުޅޭ ފަތުރުވެރީން މިޝަލްގެ ކައިރީގައި އެނބުރިއެނބުރިފައި އުޅެއެވެ. އެކަމަށް މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް އޭނާ ނުދެއެވެ. މިއީ ރޭގަނޑުގެ ޑިއުޓީ އަދާކުރަން ޖެހިއްޖަނަމަ